Calculadora C P A   Comunicat oficial Ajb
Calcul any jubilació Data inici relació laboral AJBCN Data Legal Jubilació ordinària o anticipada
Dies que jo aporto al Banc

Aportació Ajuntament

Totals
1. Acumulació voluntària de permisos no gaudits (aportació/any) xxxx
2. Bonificació extraordinària per antiguitat generada abans del 24 de desembre de 2021
3. Bonificació per antiguitat generada a partir de l’aplicació de l’Acord de condicions comunes 2021-2024 Dies per any

Dies per quinqueni
Dies de vacances a que tindré dret durant el gaudiment
4. Premi Antiguitat. Bescanvi voluntari de dies per una part del premi econòmic d’antiguitat
Premi antiguitat 25 anys
Premi antiguitat 30 anys
Premi antiguitat 35 anys
Premi antiguitat 40 anys
Premi antiguitat 45 anys
Totals dies Laborals
Data Prevista inici gaudiment

Dies a desar per any

Any Dies

Dies a desar ultim any

Concepte Dies
dias addic. fest.recuperar.
dias addic. Comp.Horària.
dias assumptes personals.
Dies lliure disp.trienis
dias adicionals vacances ant.
indisposat
dies vacances

Arxiu llegit


		

Edat per a la jubilació ordinària

Any Període cotització Edat exigida per a la jubilació
2021 37 anys i 3 mesos o mes

Menys de 37 anys i 3 mesos
65 anys

66 anys
2022 37 anys i 6 mesos o mes

Menys de 37 anys i 6 mesos
65 anys

66 anys i 2 mesos
2023 37 anys i 9 mesos o mes

Menys de 37 anys i 9 mesos
65 anys

66 anys i 4 mesos
2024 38 anys o mes

Menys de 38 anys
65 anys

66 anys i 6 mesos
2025 38 anys i 3 mesos o mes

Menys de 38 anys i 3 mesos
65 anys

66 anys i 8 mesos
2026 38 anys i 3 mesos o mes

Menys de 38 anys i 3 mesos
65 anys

66 anys i 10 mesos
2027 en endavant 38 anys i 6 mesos o mes

Menys de 38 anys i 6 mesos
65 anys

67

Informació extreta de la Seguretat Social